Regulamin NEWSLETTER obowiązujący od dnia 25 lutego 2015 roku.

1.Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma ELNO Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Piotr Nowak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zwycięzców 48 03-938 Warszawa, NIP 5291714384, REGON 361091299 zwana dalej ELNO,określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter.

2..Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.

3. W ramachusługi Newsletter ELNO,za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail),będzie wysyłał informacjew formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przezUżytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez ELNO, co może nastąpić w dowolnym momencie.

4. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez ELNO oraz podmiotów z nim współpracujących, produktów i usług, aktualnych promocji, oraz innych informacji dotyczących ELNO oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.

5. Każdy Newsletter zawiera:

 • informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
 • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 • możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.

6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej orazod posiadania przez Użytkownika aktywnego kontapoczty elektronicznej (e- mail).

7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.elno.pl/sklep/:

 • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.elno.pl/sklep/, 
 • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyślij”,
 • zalogowanie się przez Użytkownika napodany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • wyrażenie zgody naprzetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzuadres e-mail.Treść niniejszej zgody znajduje się w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez ELNO na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
 • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez ELNO na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
 • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez ELNO automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.

8. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

9. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (e- mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb. 

10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk tutaj w treści zdania„ Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.

11. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowynastępuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@elno.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer DziałuObsługi Klienta:tel. (22) 617 37 33,
 • zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
 • rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez ELNO chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej .O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

13. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie http://www.elno.pl/sklep/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.