Regulamin zakupów obowiązujący od 25.05.2018 r.

§ 1. Wstęp

1. Elno.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Elno.pl prowadzony przez ELNO Piotr Nowak, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zwycięzców 48, NIP: 529-171-43-84, REGON: 361091299, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=a5e8b2c3-2d8a-4c83-b02b-6eab1b60492d , z którym klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@elno.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu (22) 617-37-33.

2. ELNO Piotr Nowak prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Elno.pl.

3. Wszystkie produkty dostępne w Elno.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Elno.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

5. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu Elno.pl oraz określa zasady dokonywania, składania zamówień w sklepie Elno.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

6. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

7. Informacje o produktach w sklepie, m.in. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

8. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

 

§ 2. Zasady korzystania ze sklepu

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Nabywcą), a firmą ELNO Piotr Nowak z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 48.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu. Do umów zawieranych na odległość stosuje się Ustawę z 31 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta.

4. Sklep podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych w trakcie rejestracji lub skladania zamówienia. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

5. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 • Korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
 • Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów;
 • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
 • Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej.

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu (on-line).

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient składa zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Klient ma także możliwość korzystania z Elno.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Elno.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Elno.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ELNO Piotr Nowak dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie wniosku i wysłanie go na adres mailowy sklep@elno.pl obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ELNO Piotr Nowak jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

5. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Elno.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu do faktury, adresu do wysyłki, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a ELNO Piotr Nowak., której przedmiotem są usługi świadczone przez ELNO Piotr Nowak, na warunkach określonych w Regulaminie.

6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Elno.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Elno.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.

8. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu oraz ilości poprzez dodanie ich do koszyka.

9. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź zamówienie”, użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

10. Wysłanie zamówienia przez Klienta formularza zamówienia do ELNO Piotr Nowak, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź zamówienie” stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

11. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą emailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten nie stanowi potwierdzenia zamówienia.

12. Po przyjęciu przez sklep zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia w postaci faktury proforma przesłanej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres email. Z chwilą akceptacji przez Nabywcę treści zawartej na fakturze proforma i wpłaty wartości zamówienia widniejącej na fakturze proforma na konto wskazane przez Sprzedawcę oraz zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego uznaje się umowę sprzedaży za zawartą.

13. Złożone i potwierdzone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

14. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 4. Zasady realizacji zamówień

1. Termin realizacji zamówienia w sklepie umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Nabywcą przed zawarciem umowy sprzedaży.

2. Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę. Nabywca posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach dodatkowe koszty przesyłki są naliczane indywidualnie i są potwierdzane przez pracownika podczas kontaktu z Nabywcą przed zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku odmowy Nabywcy na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z dostawą towaru złożone zamówienie zostaje anulowane.

3. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

4. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Koszty przesyłki zamówionych produktów:
o    Przesyłka DHL o wadze do 1kg - 19,00zł (nie dotyczy siatek, szczotek, elektroniki)
o    Przesyłka DHL o wadze od 3 do 10kg - 28,00zł
o    Przesyłka DPD o wadze od 10 do 20kg - 40,00zł
o    Przesyłka DPD o wadze od 20 do 31,5kg - 45,00zł
Każdorazowo przed wysyłką zamówienia od Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Elno.pl, ELNO Piotr Nowak może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

6. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu.

7. Przesyłki kurierskie są wysyłane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy).

8. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

§ 5. Metody płatności

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Elno.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury proforma. Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. . Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuję drogą poczty elektronicznej (e-mail)  fakturę proforma z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ELNO Piotr Nowak, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze. W wybranych przypadkach ELNO Piotr Nowak zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. ELNO Piotr Nowak zastrzega sobie prawo odmowy obsługi zamówienia za pobraniem od osoby, która nie odebrała poprzednio wysłanej za pobraniem przesyłki z towarem. Dodatkowa usługę kurierską w postaci opłaty za pobraniem doliczana jest każdorazowo naliczana indywidualnie do zamówienia. O wielkości opłaty Klient informowany jest przed zawarciem umowy sprzedaży, celem potwierdzenia i uzyskania zgody klienta na pokrycie dodatkowych kosztów.  

2. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek ELNO Piotr Nowak w terminie późniejszym niż 14 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Elno.pl, ELNO Piotr Nowak zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

§ 6. Gwarancja reklamacje i zwroty

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Niektóre produkty przez swój charakter posiadają termin przydatności do użycia.

2. ELNO Piotr Nowak odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, na adres e-mail, lub w formie pisemnej na adres ELNO Piotr Nowak podany w górnej części Regulaminu, na koszt ELNO Piotr Nowak, po wcześniejszym nadaniu numeru listu przewozowego. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru listu przewozowego i przekazane Nabywcy.

4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ELNO Piotr Nowak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ELNO Piotr Nowak albo ELNO Piotr Nowak nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli w wypadku wady fizycznej towaru, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru), ELNO Piotr Nowak zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny.

5. ELNO Piotr Nowak rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ELNO Piotr Nowak nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ELNO Piotr Nowak. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

6. W przypadku zwrotu pieniędzy za wadliwy towar zwrot na rzecz Konsumenta następuję niezwłocznie, o czym Konsument zostanie poinformowany. W przypadku żądania obniżenia ceny Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy w terminie do 7 dni od chwili wpłynięcia żądania.

7. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu wady fizycznej towaru wobec ELNO Piotr Nowak nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Nabywca będący Konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

9. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

11. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

12. ELNO Piotr Nowak ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez ELNO Piotr Nowak, ELNO Piotr Nowak nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Konsument ma obowiązek zwrócić towar ELNO Piotr Nowak niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres ELNO Piotr Nowak przed upływem tego terminu.

15. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

16. Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 220,00 PLN.

17. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

18. ELNO Piotr Nowak dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

19. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nieuszkodzonym i jest całkowicie sprawny technicznie oraz zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne nieuszkodzone opakowanie handlowe z kompletną zawartością).

 

§ 7. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM (RODO)

 

 7.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Dane przechowywane są do momentu wycofania akceptacji niniejszego regulaminu w celu zabezpieczenia ewentualnych własnych roszczeń. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby dane osobowe Klientów (fizyczne i cyfrowe) były chronione i przetwarzane wyłącznie w celach realizacji Zamówień oraz okazjonalnych (rzadkich i nieregularnych) komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty email. Sprzedawca dąży do pełnej zgodności z RODO online i offline.

7.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

 

7.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

7.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe (adresowe) Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora - wiosną 2018 roku wszyscy przewoźnicy potwierdzili ochronę powierzanych im danych adresowych Klientów na poziomie wymaganym przez RODO. przekazujemy wyłącznie minimalną potrzebną do realizacji dostawy ilość danych.

7.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym - PayU.

7.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania i usuwania ich. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

7.4.1. pisemnie na adres: Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa;

7.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elno.pl

 

7.5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (RODO):

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

ELNO PRI Piotr Nowak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zwycięzców 48 03-938 Warszawa, NIP 5291714384, REGON 361091299, adres poczty elektronicznej: sklep@elno.pl, numer telefonu: 226173733 oraz 226728229, a także numer faksu: 226184197. Za pomocą podanych numerów i adresów prosimy o kontaktowanie się z nami.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Realizacja Umowy Sprzedaży na odległość

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie w Formularzu Zamówienia lub emailu stanowiącym oświadczenie woli odpłatnej dostawy wskazanych towarów.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Sklepie

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Sklepu, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi wymagające założenia Konta

Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w profilu użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu oraz ułatwienie korzystania z Sklepu i aplikacji mobilnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Sklepu

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Sklepu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, takie jak dane rejestracyjne, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

Wykonywania obowiązku prawnego

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług,

Podstawa prawna: Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c RODO w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego dotyczącego podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.

Wyświetlanie stron www

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe zaobserwowane dotyczące twojego urządzenia końcowego oraz zakończenia sieci (numer IP, numery urządzenia oraz inne dane)

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na świadczeniu usługi i konieczności zabezpieczenia przed nadużyciami.

Cele drugorzędne przetwarzania danych

Poza wskazanymi powyżej, możemy przetwarzać dane dla następujących celów drugorzędnych:

 1. przeniesienie danych do archiwum,
 2. audyty lub postępowania wyjaśniające,
 3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,
 4. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług: przewoźnicy towarów, importerzy w przypadku wysyłek bezpośrednich, biuro księgowe.

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Sklepie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Sklepie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do momentu wycofania Twojej zgody na to. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 90 dni od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez kontakt z Nami.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu, oraz ułatwieniem korzystania z Sklepu, a także badaniem satysfakcji.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Sklepu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

odstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych sklepów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Sklep używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

§ 8. Inne postanowienia

1. ELNO Piotr Nowak dołoży wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z ELNO Piotr Nowak.

2. Firma ELNO Piotr Nowak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z ewentualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

3. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.

4. Sklep Elno.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana regulaminu sklepu internetowego każdorazowo musi zostać zaakceptowana przez obecnych Nabywców. O każdorazowej zmianie regulaminu dotychczasowi Nabywcy zostaną poinformowani na stronie sklepu. Każdy dotychczasowy Nabywca ma możliwość zaakceptowania zmian lub odstąpienia od umowy bez nakładania na niego związanych z tym dodatkowych obciążeń. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

5. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

6. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

7.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ELNO Piotr Nowak w ramach Elno.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php . Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/   dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

9. ELNO Piotr Nowak zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §6.

10.Umowy z ELNO Piotr Nowak zawierane są w języku polskim.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. z zastrzeżeniem, że dla Klientów, którzy zawarli umowę przed 25.05.2018 r. zastosowanie ma §8 ust. 9.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

1.      Każdemu klientowi, będącemu konsumentem, w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

2.      Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas: Elno Piotr Nowak (np. w formie maila na adres: sklep@elno.pl), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

3.      Wzór oświadczenia znajdą Państwo poniżej. Gotowy formularz jest również dostepny na naszej stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.

4.      Szczegóły odnośnie warunków i kosztów zwrotu znajdą Państwo na stronie sklepu w zakładce „Regulamin”.


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od umowy, bez podania przyczyny

 

 

Ja .............................................................. niniejszym  informuję o  moim odstąpieniu  od  umowy  sprzedaży następującej/ych rzeczy.......................................................................................................................................................................................................................

Numer zamówienia:.....................................................

Data zawarcia umowy:..................................na podstawie..............................nr.................

Data odbioru: ...............................................................

Imię i nazwisko: ..........................................................

Adres: ...........................................................................

........................................................................................

 

Numer konta do zwrotu wpłaty:

..............................................................................................................................................

 

Data: ..................................  .................................................

(podpis – jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

ADRES WYSŁANIA FORMULARZA I ZWROTU TOWARU:

Elno Piotr Nowak, ul. Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa. Fax +48 22 6728087, sklep@elno.pl