Regulamin zakupów obowiązujący od 1.01.2023 r.

§ 1. Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2.  Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na:

a) dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu, albo

b) odbiorze przez Klienta Towaru określonego w zamówieniu w Sklepie Stacjonarnym.  

3.  Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską.  

4.  Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.  

5.  Infolinia Konsumencka – oznacza numer telefonu 22 617 37 33, pod którym Klient może skontaktować się z Usługodawcą.  

6.  Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.  

7.  Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

8  Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.  

9.  Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

10.  Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.  

12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego  

13. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, adres dostępny jest na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: elno.pl/sklep/kontakt.

14. Sprzedawca – oznacza ELNO Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Piotr Nowak z siedzibą w Warszawie (03-938), ul .Zwycięzców 48, NIP: 529-171-43-84.

15. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.elno.pl.

16. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży  

17. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

18. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

19. Usługodawca – oznacza ELNO Piotr Nowak. z siedzibą w Warszawie (03-938), ul. Zwycięzców 48, NIP: 529-171-43-84, e-mail: sklep@elno.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. Więcej informacji na temat Usługodawcy można znaleźć w stopce Strony Internetowej Sklepu oraz na http://www.elno.pl/sklep/kontakt.

 

§ 2. Wstęp

1. Elno.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Elno.pl prowadzony przez ELNO Piotr Nowak, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zwycięzców 48, NIP: 529-171-43-84, REGON: 361091299, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=a5e8b2c3-2d8a-4c83-b02b-6eab1b60492d , z którym klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@elno.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu (22) 617-37-33.

2. ELNO Piotr Nowak prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Elno.pl.

3. Wszystkie produkty dostępne w Elno.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Ceny podane na stronie internetowej Elno.pl obowiązują tylko w przypadku zamówień i rezerwacji złożonych za jej pośrednictwem. W sklepie stacjonarnym ceny niektórych produktów mogą się różnić od tych prezentowanych w serwisie elno.pl.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Elno.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

6. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu Elno.pl oraz określa zasady dokonywania, składania zamówień w sklepie Elno.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

7. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

8. Informacje o produktach w sklepie, m.in. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

9. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

 

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów.

2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka Javascript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klientem), a firmą ELNO Piotr Nowak z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 48.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu. Do umów zawieranych na odległość stosuje się Ustawę z 31 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta.

6. Sklep podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych w trakcie rejestracji lub skladania zamówienia. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7. Dodatkowo Klient za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu może dokonać Rejestracji oraz późniejszego logowania w Sklepie Internetowym, a także przekazywania danych wysyłkowych do realizacji zamówienia.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

9. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

  • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  • Korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  • Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów;
  • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
  • Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej.

10. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

11. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

12. Klient obowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy oraz Strony Internetowej Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

13. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, jak również sprzedaży Towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.

14. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu (on-line).

5. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

6. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

7. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

8. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Elno.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Elno.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ELNO Piotr Nowak dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie wniosku i wysłanie go na adres mailowy sklep@elno.pl obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ELNO Piotr Nowak jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

9. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Elno.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu do faktury, adresu do wysyłki, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym do dokonania Rejestracji.

10. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną prowadzenia
Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

11. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Elno.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Elno.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

12. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.

13. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, lub Towar i Usługę dodatkową którymi jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zatwierdź zamówienie”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. W szczególnych przypadkach koszty dostawy jakie wybrane zostaną przez klienta w trakcie składania zamówienia moga ulec zmianie w zależności od gabarytów i wagi, o czym klient zostanie poinformowany na otrzymanej fakturze Pro-forma. 

14. W szczególnych przypadkach ilość Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.

15. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź zamówienie”, użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

16. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, jak również swoje dane teleadresowe.  

17. Wysłanie zamówienia przez Klienta formularza zamówienia do ELNO Piotr Nowak, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź zamówienie” stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

18. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą emailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten nie stanowi potwierdzenia zamówienia.

19. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia, które to potwierdzenie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta i nie dochodzi w związku z nim do zawarcia Umowy sprzedaży. Po weryfikacji możliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz fakturę proforma i podanym terminem realizacji zamówienia, które jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 18 Regulaminu. Po akceptacji przez Klienta treści zawartej na fakturze proforma i wpłaty wartości zamówienia widniejącej na fakturze proforma na konto wskazane przez Sprzedawcę i z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym 
przez Sprzedawcę zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

20. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 12 oraz § 4 ust. 18 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.

21. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

22. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, jak również czy chce skorzystać z Usługi dodatkowej oraz swoje dane teleadresowe.

23. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 21 Regulaminu Usługodawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając dane Sprzedawcy, cenę wybranych Towarów, możliwe formy płatności oraz sposób
Dostawy wraz z jego kosztem i kosztem Usługi dodatkowej, jeśli została wybrana przez Klienta, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach, jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Usługodawcę informacji Klient może złożyć zamówienie przesyłając wiadomość elektroniczną do Usługodawcy i wskazując wybraną formę
płatności oraz sposób Dostawy.

24. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 12 oraz § 4 ust. 22 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.

25. Po złozeniu zamówienia i weryfikacji możliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz fakturę proforma i podanym terminem realizacji zamówienia, które jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 23 Regulaminu. Po akceptacji przez Klienta treści zawartej na fakturze proforma i wpłaty wartości zamówienia widniejącej na fakturze proforma na konto wskazane przez Sprzedawcę i z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym przez Sprzedawcę zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

26. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składając zamówienie przez telefon, podaje Usługodawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, Klient informowany jest o danych Sprzedawcy z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o cenie łącznej wybranego Towaru oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. 

27. Złożenie zamówienia zgodnie z §4 ust. 24 Regulaminu następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

28. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 
29. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej. 

30. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

§ 5. Zasady realizacji zamówień

1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem Sklepu Stacjonarnego.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. 

3. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór w Sklepie Stacjonarnym, Zamówione Towary są dostarczane do Klienta. Sposób Dostawy oraz jej warunki mogą się różnić w zależności od wagi zamówionego Towaru. W przypadku niektórych Towarów przekraczających wagę 30 kg, naliczane są koszty dla przesyłek o wadze powyzej 30kg (wysyłka na palecie) zgodnie z §5 ust. 7, o czym Klient informowany jest za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, lub też telefonicznie po złożeniu zamówienia.

4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia w sklepie umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach dodatkowe koszty przesyłki są naliczane indywidualnie i są potwierdzane przez pracownika podczas kontaktu z Klientem przed zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku odmowy Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z dostawą towaru złożone zamówienie zostaje anulowane.

6. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 28 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Koszty przesyłki zamówionych produktów:

o    Przesyłka DHL - paczka o wadze do 3kg - DOTYCZY wyłącznie chemii (w granulacie, tabletkach, płynie) bez ADR - 26,00zł

o    Przesyłka DHL paczka o wadze do 31,5kg o długości do 80cm - 37,00zł

o    Przesyłka DHL paczka o wadze do 31,5kg o długości do 119cm - 53,00zł

o    Przesyłka DHL - dłużyca o długości powyżej 120cm do 200cm (dotyczy drabinek, tyczek teleskopowych, zwijaczy do folii, pryszniców) - 74,00zł

o    Przesyłka DHL - dłużyca o długości powyżej 120cm do 200cm (dotyczy folii deLUX o pow. do 24m2) - 93,00zł

o    Przesyłka DHL - dłużyca, gabaryt (dotyczy folii solarycznej deLUX o powierzchni powyżej 25m2 do 44m2), drabinek 5-stopniowych - 129,00zł

o    Przesyłka DHL - dłużyca, duży gabaryt (dotyczy folii solarycznej deLUX o powierzchni powyżej 45m2 np. 10x6m) - 210,00zł

o    Przesyłka DHL - dłużyca powyzej 200cm (dotyczy zwijacza Maxi Tebas Steel) - 196,00zł

o   Przesyłka RABEN - wysyłka pomp ciepła FAIRLAND modele BPNR13, IPHCR15, IPHCR20, IPHCR26, IPHCR33, IXCR26 - 185,00zł

o   Przesyłka RABEN - wysyłka pomp ciepła FAIRLAND modele BPNR17, BPNR21, IPHCR45, IPHCR55, IXCR36, IXCR46 - 221,00zł

o   Przesyłka RABEN - wysyłka pomp ciepła FAIRLAND modele IPHCR100T, IXCR56, IXCR66 - 307,00zł

o   Przesyłka RABEN - paleta o wadze do 400kg 120x80x80cm - 166,00zł

o    Przesyłka RABEN - paleta Niestandard (NST) o wadze do 1020kg 200x100cm - 344,00zł

o    Przesyłka RABEN - paleta Niestandard (NST) o wadze do 1020kg 210x100cm - 381,00zł

o    Przesyłka ADR RABEN - 1/4 palety 40x60x60cm o wadze do 80kg - 197,00zł

o    Przesyłka ADR RABEN - 1/2 palety 60x80x120cm o wadze do 280kg - 246,00zł

o    Przesyłka ADR RABEN - paleta EURO 120x80x120cm o wadze do 560kg - 344,00zł

USŁUGI=OPŁATY DODATKOWE do palet RABEN:

o   Pobranie za towar : 37 zł brutto

USŁUGI DODATKOWE do paczek DHL

o   Pobranie: 6 zł brutto.

Opcja pobrania dotyczy tylko towarów oznaczonych "W MAGAZYNIE" z terminem realizacji "24 godziny" za wyjątkiem basenowych pomp ciepła Hewalex, Fairland oznaczonych serią BPNCR, IPHCR oraz INVER-X, oraz chemii basenowej w płynie oznaczonej "Wymagany transport na palecie ADR". Pobranie nie dotyczy w szczególności towarów sprowadzanych i wykonywanych pod indywidualne zamówienie klienta - towar nieprefabrykowany.

Każdorazowo przed wysyłką zamówienia od Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

8. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Elno.pl, ELNO Piotr Nowak może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość doliczenie opłaty dodatkowej za koszt wysyłki w przypadku wyboru przez Klienta produktów pochodzących od takich producentów jak Marina oraz Miramare złożonych w ramach jednego zamówienia umieszczając w koszyku produkty pochodzące od innych producentów. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się produkty Marina lub Miramare koszty wysyłki są niezmienne niezależnie od ilości zamówionych z zastrzerzeniem maksymalnej wagi paczki 30kg i wynoszą 24,00 złotych. Przesyłka zawierajace produkty tych producentów wysyłana jest tylko za pobraniem. W przypadku gdy w jednym zamówieniu znajdują się produkty Marina i Miramare oraz innych producentów, sprzedawca dzieli wysyłkę na dwie osobne paczki i wysyła jes na jeden wspólny adres, przy czym jedna paczka zawierajaca produkty wymienionych wyzej producentów wysyłana jest wyłącznia za pobraniem, niezależnie od tego jakiego wyboru dokonał klient wybierjąc opcję dostawy. W takim przypadku każdorazowo przed wysyłką zamówienia od Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient może skorzystać z bezpłatnego i łatwo dostępnego oprogramowania kompatybilnego z formatem PDF.

11. Przesyłki kurierskie są wysyłane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy).

12.Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

13. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

14.Jeśli Klient skorzysta z możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru, może tego dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, pod adresem: http://www.elno.pl/sklep/kontakt, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku nieodebrania Towaru w Sklepie Stacjonarnym, który nie został wcześniej opłacony, w ciągu 3 Dni roboczych od terminu potwierdzonego przez Sprzedawcę zgodnie z powyższym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia (tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego).

15. W przypadku Dostawy z odbiorem osobistym w Sklepie Stacjonarnym rodzaj dowodu zakupu wystawionego przez Sprzedawcę zależy od wybranej przez Klienta opcji płatności.

16. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wysokiej ceny Towaru, Sprzedawca może zastosować szczególny tryb składania zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do zapłacenia zaliczki warunkującej złożenie zamówienia. O konieczności uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia. Usługodawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w
Regulaminie. 

 

§ 6. Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i mają wliczoną opłatę KGO. Cena jest definiowana jako

 a)   cena regularna,

 b)   cena promocyjna (cena po obniżce).

  Towary dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itp.

  Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient, przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp. Ceny tych samych towarów na Stronie Internetowej Sklepu oraz w Sklepach Stacjonarnych mogą być różne.

  Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2.   Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 a)   przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuję drogą poczty elektronicznej (e-mail)  fakturę proforma z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ELNO Piotr Nowak, zamówienie jest przekazywane do realizacji.;

 b)   gotówką za pobraniem. W wybranych przypadkach ELNO Piotr Nowak zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. ELNO Piotr Nowak zastrzega sobie prawo odmowy obsługi zamówienia za pobraniem od osoby, która nie odebrała poprzednio wysłanej za pobraniem przesyłki z towarem. Dodatkowa usługę kurierską w postaci opłaty za pobraniem doliczana jest każdorazowo naliczana indywidualnie do zamówienia. O wielkości opłaty Klient informowany jest przed zawarciem umowy sprzedaży, celem potwierdzenia i uzyskania zgody klienta na pokrycie dodatkowych kosztów. 

3.   Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie:

 a)   do 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty przelewem bankowym (tradycyjny przelew);

 4.   W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

5.   Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w § 7 Regulaminu.

6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Elno.pl, ELNO Piotr Nowak zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

  

§ 7. Reklamacje
[Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży]
[Konsumenci]

1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest krótszy lub dłuższy.

2. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 4 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 7 ust. 11 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

9. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

10. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:  

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

14. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

15. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy lub do Sklepu Stacjonarnego, którego adres dostępny jest pod adresem: elno.pl/sklep/kontakt, jak również skorzystać z gotowego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: http://www.elno.pl/sklep/regulamin. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

16. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

17. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie. ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl

 

[Przedsiębiorcy]

18. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

19. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

20. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

21. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy lub do Sklepu Stacjonarnego, którego adres dostępny jest pod adresem: elno.pl/sklep/kontakt, jak również skorzystać z gotowego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: http://www.elno.pl/sklep/regulamin. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

22. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

  

§ 8. Gwarancja

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Niektóre produkty przez swój charakter posiadają termin przydatności do użycia.

2. Gwarancja nie jest udzielana w przypadku: montażu towarów i urządzeń przez niewykwalifikowany personel nie mający doświadczeniaw technice basenowej, użycia materiałów i urządzeń nie przeznaczonych do stosowania w technice basenowej.

3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.

4. Okresy gwarancji towarów na podstawie warunków producentów :

- 2 lata lub 3000 godzin pracy odkurzacze Dolphin model : Supreme , S300I, E10.

- 6 miesięcy : wkłady elektrycznych grzałek , żarówki TebasLED tylko w przypadku stosowania transformatora Tebas100W.

- 12 miesięcy pompy Aqua Plus, transformatory,

3.1 Okres gwarancji  produktów oznaczonych marką TEBAS:
- 12 miesięcy lampy basenowe (bez żarówek) , automaty dozujące EFka , pompy ciepła,  filtry Saturn, pompy Saturn, transformatory, sterowniki TEBAS.
- 24 miesięcy żarówki DiamondPLUS tylko w przypadku stosowania transformatora Tebas100W.

3.2 Okres gwarancji produktów Speck Pumpen:
- 12 miesięcy : pompy wodne

3.3 Okres gwarancji produktów Pahlen
- 12 miesięcy : grzałki elektryczne , wymienniki ciepła, lampy stalowe

 

§ 9. Odstąpienie (Umowy sprzedaży)

1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Konsument może również złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza stanowi zgodę na dokonanie zwrotu środków na rachunek bankowy i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia Usługi
dodatkowej, że po spełnieniu tego świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

18. Postanowienia § 9 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

 

§ 10. Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Prowadzenie Konta Klienta;

d) Zamieszczanie opinii/recenzji.

2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 Regulaminu powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.  

5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.  

6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.  

7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.  

8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.  

9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności
każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Konta oraz historii takich zamówień, zgłaszanie zwrotów (składanie oświadczeń
o odstąpieniu od Umowy sprzedaży), edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta
.  

10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.  

11. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.  

12. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

13. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy, Sprzedawców, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawców; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

14. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§ 11. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.  

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;  

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;  

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów, Usługodawcę oraz Sprzedawców, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;  

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Klient nie jest uprawniony do:  

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;  

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.  

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z § 12 Regulaminu.  

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §710Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;  

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;  

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);  

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy lub Sprzedawców, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy lub Sprzedawców; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;  

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.  

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §8 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.  

7. Klient udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym treści, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Sklepu. Klient udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:  

a) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie) a także publiczne wyświetlenie;  

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

 

§ 12. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.  

2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 13. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się przez Usługodawcę z oświadczeniem
woli Klienta (np. samodzielne usunięcie Konta Klienta, wycofanie zgody na przesyłanie newslettera).

3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Klienta musi zostać wysłane w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.


4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w przypadku, gdy Klient – pomimo skierowania do niego wezwania - nie zaprzestanie naruszeń w wyznaczonym terminie.   

 

§ 14. Dodawanie Recenzji produktów

Recenzja – dodana przez Klienta treść, za pomocą której Klient ocenia dany Towar.

1. Klient może dodać Recenzję za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie. W tym celu należy wypełnić obowiązkowe pola formularza.

2. Do dodania Recenzji nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta i/lub zalogowanie.

3. Klient nie może zamieścić w treści Recenzji plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków), a także takich, które mają charakter promocyjny lub reklamowy, lub zawierają dane osób trzecich. Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Recenzji w tym informacja ograniczająca ilość ich znaków, będą komunikowane Klientowi podczas dodawania Recenzji.

4. Każda Recenzja dodawana przez Klienta oznaczona jest imieniem.

5. W przypadku usunięcia Konta Klienta opublikowane Recenzje dodane przez Klienta nie będą usuwane.

6. Przed opublikowaniem Recenzji na stronach Sklepu internetiwego Sprzedawca musi ją zatwierdzić.

7. Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Recenzji. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o usunięcie lub edycję Recenzji na adres e-mail: sklep@elno.pl. W takim przypadku Sprzedawca dokona edycji lub usunięcia tych treści w terminie 14 dni.

8. Klient może ocenić przydatność Recencji.

9. Do dokonania oceny przydatności Recencji nie wymagana jesr Rejestracja i/lub zalogowanie.

10. Ocena przydatności Recenzji następuje poprzez wciśnięcie odpowiedniej ikony udostępnionej w Serwisie.

11. Klient może ocenić przydatność pojedynczej Recenzji tylko raz.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uwidocznienia liczby pozytywnych i/lub negatywnych ocen przydatności Recenzji.

13. W przypadku, w którym Klient uzna, że treść Recenzji może stanowić naruszenie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawca, może zgłosić nadużycie.

14. Do zgłoszenia nadużycia nie jest konieczna Rejestracja i/lub zalogowanie.

15. Zgłoszenie nadużycia następuje za pośrednictwem formularza udostępnionego obok Recenzji. Zgłaszając nadużycie Klient może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odpowiedzią na zgłoszone nadużycie.

16. W przypadku zgłoszenia nadużycia Sprzedawca ponownie weryfikuje treść Recenzji i zastrzega sobie prawo do jej usunięcia.

  

§ 15. Ochrona danych osobowych

Administratoremi danych Klientów jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Piotr Nowak(ul. Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa), kontakt: sklep@elno.pl. Dane Klientów przetwarzane są w celu prowadzenia Sklepu Internetowego (prowadzenia konta i realizacja zamówień) oraz w celach marketingowych, w tym do przesyłania komunikacji marketingowej (jeżeli Klient wyrazi na to zgodę). Klient może zawsze cofnąć zgodę na komunikację marketingową m.in wysyłając wiadomość na adres email: sklep@elno.pl. Klient ma także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Sklepie Internetowym można znaleźć na http://www.elno.pl/sklep/zasady-przetwarzania-danych. 

§ 16. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą. 

2. Sklep Internetowy nie umożliwia zawierania umów z innymi przedsiębiorcami, tj. z przedsiębiorcami odrębnymi gospodarczo od Sprzedawcy.

3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się ze Sprzedawcą.

4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z ewentualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

6. Przy składaniu zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.

7. Sklep Elno.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana regulaminu sklepu internetowego każdorazowo musi zostać zaakceptowana przez obecnych Nabywców. O każdorazowej zmianie regulaminu dotychczasowi Klienci zostaną poinformowani na stronie sklepu. Każdy dotychczasowy Klient ma możliwość zaakceptowania zmian lub odstąpienia od umowy bez nakładania na niego związanych z tym dodatkowych obciążeń. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

9. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą
wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

11.Umowy z Sprzedawcą oraz z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

  

ZAŁĄCZNIK nr 2

1.      Każdemu klientowi, będącemu konsumentem, w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

2.      Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas: Elno Piotr Nowak (np. w formie maila na adres: sklep@elno.pl), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

3.      Wzór oświadczenia znajdą Państwo poniżej. Gotowy formularz jest również dostepny na naszej stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.

4.      Szczegóły odnośnie warunków i kosztów zwrotu znajdą Państwo na stronie sklepu w zakładce „Regulamin”.


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

 

PROSIMY DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONE OŚWADCZENIE             ..........................................................     ..............................................
DO PRZESYŁKI ZWRACANEGO TOWARU
                                                                      Miejscowość                                            Data

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Numer zamówienia:.....................................................

Imię i nazwisko: ..........................................................

Ulica*: ...........................................................................

Miejscowość*:................................................................

Kod*:..............................................................................

Telefon*:.........................................................................

E-mail*:...........................................................................

*Nie musisz wypełniać pól na dane adresowe i kontaktowe, jeśli nie różnią się od danych podanych w złożonym zamówieniu.

WZÓR DOKUMENTU

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych towarów/usług dodatkowych, zakupionych w sklepie internetowym
www.elno.pl/sklep/:

Ilość:                             Opis towaru / usługi

........................             ...........................................................................................................................

........................             ...........................................................................................................................

........................             ........................................................................................................................... 

 

Jeśli chcesz otrzymać zwrot płatności za zamówienie na rachunek bankowy, wpisz jego numer w poniższym polu.
Podanie numeru rachunku nie jest obowiązkowe, ale pozwoli nam jeszcze szybciej zwrócić Ci pieniądze

..............................................................................................................................................

1. Zwrot płatności nastąpi po dostarczeniu towaru (w przypadku zwrotu towaru), stanowiącego przedmiot zwrotu, na nasz adres.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży prosimy wysyłać na ww. adres zwrotu, wraz z kompletnym towarem, będącym przedmiotem zwrotu.
3. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.
 

ELNO PRI Piotr Nowak. informuje, że na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz par. 9 ust.10 Regulaminu Sklepu Sprzedawca uprawniony
jest do obciążenia Kupującego z tytułu zmniejszenia wartości towaru będącego wynikiem korzystania
z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania               ........................................................................................................................................
towaru                                                                                                                                                                   
Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: ..................................  .................................................

(podpis – jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

ADRES WYSŁANIA FORMULARZA I ZWROTU TOWARU:

Elno Piotr Nowak, ul. Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa. Tel +48 22 6173733, sklep@elno.pl