Regulamin zakupów obowiązujący od 1.01.2021 r.

§ 1. Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2.  Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na:

a) dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu, albo

b) odbiorze przez Klienta Towaru określonego w zamówieniu w Sklepie Stacjonarnym.  

3.  Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską.  

4.  Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.  

5.  Infolinia Konsumencka – oznacza numer telefonu 22 617 37 33, pod którym Klient może skontaktować się z Usługodawcą.  

6.  Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.  

7.  Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

8  Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.  

9.  Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

10.  Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.  

12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego  

13. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, adres dostępny jest na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: elno.pl/sklep/kontakt.

14. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący firmę handlową pod marką ELNO Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Piotr Nowak, korzystający z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży. Pełna lista Sprzedawców dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.

15. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.elno.pl.

16. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży  

17. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

18. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

19. Usługodawca – oznacza ELNO Piotr Nowak. z siedzibą w Warszawie (03-938), ul. Zwycięzców 48, NIP: 529-171-43-84, e-mail: sklep@elno.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. Więcej informacji na temat Usługodawcy można znaleźć w stopce Strony Internetowej Sklepu oraz na http://www.elno.pl/sklep/kontakt.

 

§ 2. Wstęp

1. Elno.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Elno.pl prowadzony przez ELNO Piotr Nowak, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zwycięzców 48, NIP: 529-171-43-84, REGON: 361091299, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=a5e8b2c3-2d8a-4c83-b02b-6eab1b60492d , z którym klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@elno.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu (22) 617-37-33.

2. ELNO Piotr Nowak prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Elno.pl.

3. Wszystkie produkty dostępne w Elno.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Ceny podane na stronie internetowej Elno.pl obowiązują tylko w przypadku zamówień i rezerwacji złożonych za jej pośrednictwem. W sklepie stacjonarnym ceny niektórych produktów mogą się różnić od tych prezentowanych w serwisie elno.pl.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Elno.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

6. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu Elno.pl oraz określa zasady dokonywania, składania zamówień w sklepie Elno.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

7. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

8. Informacje o produktach w sklepie, m.in. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

9. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

 

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klientem), a firmą ELNO Piotr Nowak z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 48.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu. Do umów zawieranych na odległość stosuje się Ustawę z 31 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta.

4. Sklep podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych w trakcie rejestracji lub skladania zamówienia. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

5. Dodatkowo Klient za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu może dokonać Rejestracji oraz późniejszego logowania w Sklepie Internetowym, a także przekazywania danych wysyłkowych do realizacji zamówienia.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

7. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

  • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  • Korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  • Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów;
  • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
  • Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej.

7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

9. Klient obowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy oraz Strony Internetowej Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

10. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, jak również sprzedaży Towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.

11. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu (on-line).

5. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

6. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

7. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

8. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Elno.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Elno.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ELNO Piotr Nowak dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie wniosku i wysłanie go na adres mailowy sklep@elno.pl obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ELNO Piotr Nowak jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

9. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Elno.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu do faktury, adresu do wysyłki, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się
z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a ELNO Piotr Nowak., której przedmiotem są usługi świadczone przez ELNO Piotr Nowak, na warunkach określonych w Regulaminie.

10. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Elno.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Elno.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

11. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.

12. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, lub Towar i Usługę dodatkową którymi jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zatwierdź zamówienie”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. W szczególnych przypadkach koszty dostawy jakie wybrane zostaną przez klienta w trakcie składania zamówienia moga ulec zmianie w zależności od gabarytów i wagi, o czym klient zostanie poinformowany na otrzymanej fakturze Pro-forma. 

13. W szczególnych przypadkach ilość Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.

14. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź zamówienie”, użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

15. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, jak również swoje dane teleadresowe.  

16. Wysłanie zamówienia przez Klienta formularza zamówienia do ELNO Piotr Nowak, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź zamówienie” stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

17. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą emailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten nie stanowi potwierdzenia zamówienia.

18. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia, które to potwierdzenie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta i nie dochodzi w związku z nim do zawarcia Umowy sprzedaży. Po weryfikacji możliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz fakturę proforma i podanym terminem realizacji zamówienia, które jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 18 Regulaminu. Po akceptacji przez Klienta treści zawartej na fakturze proforma i wpłaty wartości zamówienia widniejącej na fakturze proforma na konto wskazane przez Sprzedawcę i z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym 
przez Sprzedawcę zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

19. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 12 oraz § 4 ust. 18 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.

20. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

21. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, jak również czy chce skorzystać z Usługi dodatkowej oraz swoje dane teleadresowe.

22. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w § 4 ust. 21 Regulaminu, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia, które to potwierdzenie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta i nie dochodzi w związku z nim do zawarcia Umowy sprzedaży. Po weryfikacji możliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz fakturę proforma i podanym terminem realizacji zamówienia, które jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 23 Regulaminu. Po akceptacji przez Klienta treści zawartej na fakturze proforma i wpłaty wartości zamówienia widniejącej na fakturze proforma na konto wskazane przez Sprzedawcę i z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym przez Sprzedawcę zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

23. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 12 oraz § 4 ust. 22 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.

24. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składając zamówienie przez telefon, podaje Usługodawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, Klient informowany jest o danych Sprzedawcy z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o cenie łącznej wybranego Towaru oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. 

25. Złożenie zamówienia zgodnie z §4 ust. 24 Regulaminu następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

26. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 
27. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej. 

 

§ 5. Zasady realizacji zamówień

1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem Sklepu Stacjonarnego.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. 

3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku niektórych Towarów przekraczających wagę 30 kg, naliczane są koszty dla przesyłek o wadze powyzej 30kg (wysyłka na palecie) zgodnie z §5 ust. 7, o czym Klient informowany jest za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, lub też telefonicznie po złożeniu zamówienia.

4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia w sklepie umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach dodatkowe koszty przesyłki są naliczane indywidualnie i są potwierdzane przez pracownika podczas kontaktu z Klientem przed zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku odmowy Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z dostawą towaru złożone zamówienie zostaje anulowane.

6. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 28 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Koszty przesyłki zamówionych produktów:

o    Przesyłka DHL o wadze do 31,5kg o długości do 119cm - 36,00zł

o    Przesyłka DHL - dłużyca o długości powyżej 120cm do 200cm (dotyczy drabinek, tyczek teleskopowych, zwijaczy do folii, pryszniców) - 61,00zł

o    Przesyłka DHL - dłużyca o długości powyżej 120cm do 200cm (dotyczy folii deLUX o pow. do 24m2) - 82,00zł

o    Przesyłka DHL - dłużyca, gabaryt (dotyczy folii solarycznej deLUX o powierzchni powyżej 25m2 do 47m2), drabinek 5-stopniowych - 117,00zł

o    Przesyłka DHL - dłużyca, duży gabaryt (dotyczy folii solarycznej deLUX o powierzchni powyżej 48m2 np. 10x6m) - 197,00zł

o    Przesyłka DHL - dłużyca powyzej 200cm (dotyczy zwijacza Maxi Tebas Steel) - 185,00zł

o   Przesyłka RABEN - wysyłka pomp ciepła FAIRLAND modele BPNCR07, BPNCR09, BPNCR13, IPHCR15, IPHCR20, IPHCR26, IPHCR33, IXCR26, IXCR36 - 160,00zł

 o   Przesyłka RABEN - wysyłka pomp ciepła FAIRLAND modele BPNCR17, BPNCR21, IPHCR45, IPHCR55, IXCR46 - 197,00zł

 o   Przesyłka RABEN - wysyłka pomp ciepła FAIRLAND modele IPHCR100T, IXCR56 - 271,00zł

 o   Przesyłka RABEN - paleta o wadze do 400kg 120x80x80cm - 166,00zł

o    Przesyłka RABEN - paleta Niestandard (NST) o wadze do 1020kg 200x100cm - 344,00zł

o    Przesyłka RABEN - paleta Niestandard (NST) o wadze do 1020kg 210x100cm - 381,00zł

o    Przesyłka ADR RABEN - 1/4 palety 40x60x60cm o wadze do 80kg - 172,00zł

o    Przesyłka ADR RABEN - 1/2 palety 60x80x120cm o wadze do 280kg - 221,00zł

o    Przesyłka ADR RABEN - paleta EURO 120x80x120cm o wadze do 560kg - 307,00zł

USŁUGI=OPŁATY DODATKOWE do palet RABEN:

o   Pobranie za towar : 37 zł brutto

USŁUGI DODATKOWE do paczek DHL

o   Pobranie: 6 zł brutto.

Opcja pobrania dotyczy tylko towarów oznaczonych "W MAGAZYNIE" z terminem realizacji "24 godziny" za wyjątkiem basenowych pomp ciepła Hewalex, Fairland oznaczonych serią BPNCR, IPHCR oraz INVER-X, oraz chemii basenowej w płynie oznaczonej "Wymagany transport na palecie ADR". Pobranie nie dotyczy w szczególności towarów sprowadzanych i wykonywanych pod indywidualne zamówienie klienta - towar nieprefabrykowany.

Każdorazowo przed wysyłką zamówienia od Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

8. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Elno.pl, ELNO Piotr Nowak może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość doliczenie opłaty dodatkowej za koszt wysyłki w przypadku wyboru przez Klienta produktów pochodzących od takich producentów jak Marina oraz Miramare złożonych w ramach jednego zamówienia umieszczając w koszyku produkty pochodzące od innych producentów. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się produkty Marina lub Miramare koszty wysyłki są niezmienne niezależnie od ilości zamówionych z zastrzerzeniem maksymalnej wagi paczki 30kg i wynoszą 24,00 złotych. Przesyłka zawierajace produkty tych producentów wysyłana jest tylko za pobraniem. W przypadku gdy w jednym zamówieniu znajdują się produkty Marina i Miramare oraz innych producentów, sprzedawca dzieli wysyłkę na dwie osobne paczki i wysyła jes na jeden wspólny adres, przy czym jedna paczka zawierajaca produkty wymienionych wyzej producentów wysyłana jest wyłącznia za pobraniem, niezależnie od tego jakiego wyboru dokonał klient wybierjąc opcję dostawy. W takim przypadku każdorazowo przed wysyłką zamówienia od Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

11. Przesyłki kurierskie są wysyłane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy).

12.Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

13. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

14.Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, pod adresem: http://www.elno.pl/sklep/kontakt, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku nieodebrania Towaru w Sklepie Stacjonarnym, który nie został wcześniej opłacony, w ciągu 3 Dni roboczych od terminu potwierdzonego przez Sprzedawcę zgodnie z powyższym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia (tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego).

15. W przypadku Dostawy z odbiorem osobistym w Sklepie Stacjonarnym rodzaj dowodu zakupu wystawionego przez Sprzedawcę zależy od wybranej przez Klienta opcji płatności.

16. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wysokiej ceny Towaru, Sprzedawca może zastosować szczególny tryb składania zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do zapłacenia zaliczki warunkującej złożenie zamówienia. O konieczności uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia. Usługodawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w
Regulaminie. 

 

§ 6. Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i mają wliczoną opłatę KGO. Cena jest definiowana jako

 a)   cena regularna,

 b)   cena promocyjna (cena po obniżce).

  Towary dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itp.

  Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient, przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp. Ceny tych samych towarów na Stronie Internetowej Sklepu oraz w Sklepach Stacjonarnych mogą być różne.

  Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2.   Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 a)   przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuję drogą poczty elektronicznej (e-mail)  fakturę proforma z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ELNO Piotr Nowak, zamówienie jest przekazywane do realizacji.;

 b)   gotówką za pobraniem. W wybranych przypadkach ELNO Piotr Nowak zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. ELNO Piotr Nowak zastrzega sobie prawo odmowy obsługi zamówienia za pobraniem od osoby, która nie odebrała poprzednio wysłanej za pobraniem przesyłki z towarem. Dodatkowa usługę kurierską w postaci opłaty za pobraniem doliczana jest każdorazowo naliczana indywidualnie do zamówienia. O wielkości opłaty Klient informowany jest przed zawarciem umowy sprzedaży, celem potwierdzenia i uzyskania zgody klienta na pokrycie dodatkowych kosztów. 

3.   Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie:

 a)   do 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty przelewem bankowym (tradycyjny przelew);

 4.   W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

5.   Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w § 7 Regulaminu.

6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Elno.pl, ELNO Piotr Nowak zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

  

§ 7. Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

 a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy którego adres dostępny jest pod adresem: elno.pl/sklep.pl

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.

6. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

7. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie. ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl

  

§ 8. Gwarancja

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Niektóre produkty przez swój charakter posiadają termin przydatności do użycia.

2. Gwarancja nie jest udzielana w przypadku: montażu towarów i urządzeń przez niewykwalifikowany personel nie mający doświadczeniaw technice basenowej, użycia materiałów i urządzeń nie przeznaczonych do stosowania w technice basenowej.

3. Okresy gwarancji towarów na podstawie warunków producentów :

- 2 lata lub 3000 godzin pracy odkurzacze Dolphin model : Supreme , S300I, E10.

- 6 miesięcy : wkłady elektrycznych grzałek , żarówki TebasLED tylko w przypadku stosowania transformatora Tebas100W.

- 12 miesięcy pompy Aqua Plus, transformatory,

3.1 Okres gwarancji  produktów oznaczonych marką TEBAS:
- 12 miesięcy lampy basenowe (bez żarówek) , automaty dozujące EFka , pompy ciepła,  filtry Saturn, pompy Saturn, transformatory, sterowniki TEBAS.
- 24 miesięcy żarówki DiamondPLUS tylko w przypadku stosowania transformatora Tebas100W.

3.2 Okres gwarancji produktów Speck Pumpen:
- 12 miesięcy : pompy wodne

3.3 Okres gwarancji produktów Pahlen
- 12 miesięcy : grzałki elektryczne , wymienniki ciepła, lampy stalowe

 

§ 9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza stanowi zgodę na dokonanie zwrotu środków na rachunek bankowy i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu. 1

10. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny chyba, że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nieuszkodzonym i jest całkowicie sprawny technicznie oraz zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne nieuszkodzone opakowanie handlowe z kompletną zawartością).

13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 10. Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Prowadzenie Konta Klienta;

d) Zamieszczanie opinii.

2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 Regulaminu powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.  

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.  

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.  

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.  

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.  

10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.  

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.  

12. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.  

13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

14. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy, Sprzedawców, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawców; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 11. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.  

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;  

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;  

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów, Usługodawcę oraz Sprzedawców, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;  

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Klient nie jest uprawniony do:  

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;  

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.  

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z § 12 Regulaminu.  

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §710Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;  

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;  

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);  

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy lub Sprzedawców, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy lub Sprzedawców; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;  

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.  

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §8 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.  

7. Klient udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym treści, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Sklepu. Klient udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:  

a) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie) a także publiczne wyświetlenie;  

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

 

§ 12. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.  

2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 13. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.  

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Klienta.  

3. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.   

 

§ 14. Dodawanie Recenzji produktów

Recenzja – dodana przez Klienta treść, za pomocą której Klient ocenia dany Towar.

1. Klient może dodać Recenzję za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie. W tym celu należy wypełnić obowiązkowe pola formularza.

2. Do dodania Recenzji nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta i/lub zalogowanie.

3. Klient nie może zamieścić w treści Recenzji plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków), a także takich, które mają charakter promocyjny lub reklamowy, lub zawierają dane osób trzecich. Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Recenzji w tym informacja ograniczająca ilość ich znaków, będą komunikowane Klientowi podczas dodawania Recenzji.

4. Każda Recenzja dodawana przez Klienta oznaczona jest imieniem.

5. W przypadku usunięcia Konta Klienta opublikowane Recenzje dodane przez Klienta nie będą usuwane.

6. Przed opublikowaniem Recenzji na stronach Sklepu internetiwego Sprzedawca musi ją zatwierdzić.

7. Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Recenzji. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o usunięcie lub edycję Recenzji na adres e-mail: sklep@elno.pl. W takim przypadku Sprzedawca dokona edycji lub usunięcia tych treści w terminie 14 dni.

8. Klient może ocenić przydatność Recencji.

9. Do dokonania oceny przydatności Recencji nie wymagana jesr Rejestracja i/lub zalogowanie.

10. Ocena przydatności Recenzji następuje poprzez wciśnięcie odpowiedniej ikony udostępnionej w Serwisie.

11. Klient może ocenić przydatność pojedynczej Recenzji tylko raz.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uwidocznienia liczby pozytywnych i/lub negatywnych ocen przydatności Recenzji.

13. W przypadku, w którym Klient uzna, że treść Recenzji może stanowić naruszenie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawca, może zgłosić nadużycie.

14. Do zgłoszenia nadużycia nie jest konieczna Rejestracja i/lub zalogowanie.

15. Zgłoszenie nadużycia następuje za pośrednictwem formularza udostępnionego obok Recenzji. Zgłaszając nadużycie Klient może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odpowiedzią na zgłoszone nadużycie.

16. W przypadku zgłoszenia nadużycia Sprzedawca ponownie weryfikuje treść Recenzji i zastrzega sobie prawo do jej usunięcia.

  

§ 15. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM (RODO)

 15.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Dane przechowywane są do momentu wycofania akceptacji niniejszego regulaminu w celu zabezpieczenia ewentualnych własnych roszczeń. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby dane osobowe Klientów (fizyczne i cyfrowe) były chronione i przetwarzane wyłącznie w celach realizacji Zamówień oraz okazjonalnych (rzadkich i nieregularnych) komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty email. Sprzedawca dąży do pełnej zgodności z RODO online i offline.

15.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

15.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

15.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe (adresowe) Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora - wiosną 2018 roku wszyscy przewoźnicy potwierdzili ochronę powierzanych im danych adresowych Klientów na poziomie wymaganym przez RODO. przekazujemy wyłącznie minimalną potrzebną do realizacji dostawy ilość danych.

15.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym - PayU.

15.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania i usuwania ich. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

15.4.1. pisemnie na adres: Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa;

15.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elno.pl

15.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (RODO):

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

ELNO PRI Piotr Nowak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zwycięzców 48 03-938 Warszawa, NIP 5291714384, REGON 361091299, adres poczty elektronicznej: sklep@elno.pl, numer telefonu: 226173733 oraz 226728229, a także numer faksu: 226184197. Za pomocą podanych numerów i adresów prosimy o kontaktowanie się z nami.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Realizacja Umowy Sprzedaży na odległość

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie w Formularzu Zamówienia lub emailu stanowiącym oświadczenie woli odpłatnej dostawy wskazanych towarów.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Sklepie

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Sklepu, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi wymagające założenia Konta

Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w profilu użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu oraz ułatwienie korzystania z Sklepu i aplikacji mobilnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Sklepu

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Sklepu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, takie jak dane rejestracyjne, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

Wykonywania obowiązku prawnego

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług,

Podstawa prawna: Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c RODO w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego dotyczącego podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.

Wyświetlanie stron www

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe zaobserwowane dotyczące twojego urządzenia końcowego oraz zakończenia sieci (numer IP, numery urządzenia oraz inne dane)

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na świadczeniu usługi i konieczności zabezpieczenia przed nadużyciami.

Cele drugorzędne przetwarzania danych

Poza wskazanymi powyżej, możemy przetwarzać dane dla następujących celów drugorzędnych: 1.przeniesienie danych do archiwum, 2.audyty lub postępowania wyjaśniające, 3.wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, 4.pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług: przewoźnicy towarów, importerzy w przypadku wysyłek bezpośrednich, biuro księgowe.

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Sklepie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Sklepie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do momentu wycofania Twojej zgody na to. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 90 dni od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez kontakt z Nami.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu, oraz ułatwieniem korzystania z Sklepu, a także badaniem satysfakcji.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: 1.a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; 2.b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 3.c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych; 4.d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Sklepu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny; 5.e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: 1.a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 2.b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania; 3.c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 4.d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo: 1.a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 2.b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 3.c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

odstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych sklepów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Sklep używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 

§ 16. Postanowienia końcowe

1. ELNO Piotr Nowak ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami ELNO Piotr Nowak ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. 

2. ELNO Piotr Nowak dołoży wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z ELNO Piotr Nowak.

3. Firma ELNO Piotr Nowak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z ewentualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

4. Przy składaniu zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.

5. Sklep Elno.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana regulaminu sklepu internetowego każdorazowo musi zostać zaakceptowana przez obecnych Nabywców. O każdorazowej zmianie regulaminu dotychczasowi Klienci zostaną poinformowani na stronie sklepu. Każdy dotychczasowy Klient ma możliwość zaakceptowania zmian lub odstąpienia od umowy bez nakładania na niego związanych z tym dodatkowych obciążeń. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

6. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

7. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

8.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

9. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ELNO Piotr Nowak w ramach Elno.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php . Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/   dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

10. ELNO Piotr Nowak zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §6.

11.Umowy z ELNO Piotr Nowak zawierane są w języku polskim.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r. z zastrzeżeniem, że dla Klientów, którzy zawarli umowę przed 1.01.2021 r. zastosowanie ma §16 ust. 10.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

1.      Każdemu klientowi, będącemu konsumentem, w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

2.      Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas: Elno Piotr Nowak (np. w formie maila na adres: sklep@elno.pl), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

3.      Wzór oświadczenia znajdą Państwo poniżej. Gotowy formularz jest również dostepny na naszej stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.

4.      Szczegóły odnośnie warunków i kosztów zwrotu znajdą Państwo na stronie sklepu w zakładce „Regulamin”.


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od umowy, bez podania przyczyny

 

 

Ja .............................................................. niniejszym  informuję o  moim odstąpieniu  od  umowy  sprzedaży następującej/ych rzeczy.......................................................................................................................................................................................................................

Numer zamówienia:.....................................................

Data zawarcia umowy:..................................na podstawie..............................nr.................

Data odbioru: ...............................................................

Imię i nazwisko: ..........................................................

Adres: ...........................................................................

........................................................................................

 

Numer konta do zwrotu wpłaty:

..............................................................................................................................................

 

Data: ..................................  .................................................

(podpis – jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

ADRES WYSŁANIA FORMULARZA I ZWROTU TOWARU:

Elno Piotr Nowak, ul. Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa. Fax +48 22 6728087, sklep@elno.pl